BlindFold

BlindFold Aina Barreda González

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Abstract català:

L’educació sexe afectiva és la que encamina a l’individu a conèixer-se sexualment, saber quins són els seus gustos, com s’ha de tractar al mateix i com ha de tractar als altres. Una relació sana i amb uns bons valors que ens permeti tenir criteri, és bàsic per a un bon desenvolupament personal i no veure’s afectat pels consells inexperts d’amics o coneguts.

 

El projecte “Blindfold” és una plataforma web on queden reflectits els 3 pilars principals (els pares, els educadors i els joves) d’una bona educació sexual. Una plataforma que ajudaria a millorar l’educació sexual dels joves i la unió amb les seves famílies. En edats adolescents tendeixen a tancar-se en si mateixos, provocant falta de comunicació i que qualsevol tipus d’ensenyament sigui molt més complicada. 

 

Aquesta plataforma web pretén donar als pares i educadors les eines per a ajudar a educar als joves des de les llars o les aules d’una manera sexe afectiva, mitjançant articles i vídeos que tracten temes com la pornografia, l’educació sexual que reben els adolescents, testimoniatges reals de vivències en els joves, la masturbació, jocs per a tractar amb els més petits, ETSs… amb l’objectiu d’ajudar a construir una base sexual sana. 

 

“Blindfold” ajudarà a la comunicació entre pares i fills, ajudant al fet que els tabús que hi ha entre ells cada vegada vagin desapareixent, criant-se en un ambient sa, on el diàleg en lloc del silenci sigui el principal educador.

Abstract espanyol:

La educación sexo afectiva es la que encamina al individuo a conocerse sexualmente, saber cuáles son sus gustos, cómo se debe tratar a el mismo y cómo debe tratar a los demás. Una relación sana y con unos buenos valores que nos permita tener criterio, es básico para un buen desarrollo personal y no verse afectado por los consejos inexpertos de amigos o conocidos.

 

El proyecto “Blindfold” es una plataforma web donde quedan reflejados los 3 pilares principales (los padres, los educadores y los jóvenes) de una buena educación sexual. Una plataforma que ayudaría a mejorar la educación sexual de los jóvenes y la unión con sus familias. En edades adolescentes tienden a encerrarse en si mismos, provocando falta de comunicación y que cualquier tipo de  enseñanza sea mucho más complicada. 

 

Esta plataforma web pretende dar a los padres y educadores las herramientas para ayudar a educar a los jóvenes desde los hogares o las aulas de una manera sexo afectiva, mediante artículos y videos que tratan temas como la pornografía, la educación sexual que reciben los adolescentes, testimonios reales de vivencias en los jóvenes, la masturbación, juegos para tratar con los más pequeños, ETSs… con el objetivo de ayudar a construir una base sexual sana. 

 

“Blindfold” ayudará a la comunicación entre padres e hijos, ayudando a que los tabúes que hay entre ellos cada vez vayan desapareciendo, criándose en un ambiente sano, donde el diálogo en lugar del silencio sea el principal educador. 

 

Abstract anglès

Sex-emotional education is that which leads the individual to know himself sexually, to know what his tastes are, how he should treat himself and how he should treat others. A healthy relationship with good values that allow us to have criteria is basic for a good personal development and not to be affected by the inexperienced advice of friends or acquaintances.

 

The “Blindfold” project is a web platform where the 3 main pillars (parents, educators and young people) of a good sexual education are reflected. A platform that would help to improve the sexual education of young people and the union with their families. Teenagers tend to withdraw into themselves, causing a lack of communication and making any kind of teaching much more complicated. 

 

This web platform aims to give parents and educators the tools to help educate young people at home or in the classroom in a sexually affective way, through articles and videos that deal with topics such as pornography, the sexual education that teenagers receive, real testimonies of young people’s experiences, masturbation, games to play with children, STDs... with the aim of helping to build a healthy sexual foundation. 

 

“Blindfold” will help communication between parents and children, helping the taboos that exist between them to gradually disappear, growing up in a healthy environment, where dialogue instead of silence is the main educator. 

 

 

Informació addicional

TFG_AinaBarreda

 

 

Video del projecte

Video 2 del projecte

Video 3 del projecte

Informació addicional

TFG_AinaBarreda

 

 

BlindFold BlindFold BlindFold BlindFold BlindFold