Fashion Empowers Me

Fashion Empowers Me Anna Vico Calzada

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Abstract català:

El projecte “Fashion Empowers Me” és un fashion film que vol reflectir la importància que té el fet de vestir en l’autoestima d’una persona. Vestir et defineix, alhora que també et pot servir com un escut envers la societat i com una forma d’expressió personal.

 

Aquest projecte parteix de la recerca de la identitat a través de la moda i la importància que té aquesta sobre l’individu. A partir d’aquí també s’analitzen diferents factors que poden afectar directament o indirectament a la persona relacionada amb el món de la moda, un d’ells la publicitat I tot el que comporta.

 

El fashion film ha sigut el format triat per dur a terme aquest projecte, ja que és la manera que tenen les marques de roba de fer arribar al públic de manera més dinàmica i concisa els seus valors I els conceptes d’una nova col·lecció. 

Mitjançant un muntatge analític s’ha creat una composició amb molts plans i fragmentats que van al ritme de la música. La tipologia de plans I la posició de la càmera com també el color, són aspectes claus en el film.

 

“Fashion Empowers Me”, mostra les dues realitats dins aquest món, una primera on aquesta persona se sent perduda, vulnerable i insegura, sigui amb si mateixa o causa de factors externs, I la segona part on veiem que aquesta mateixa persona se sent empoderada amb les peces de roba que porta, se la veu segura de si mateixa. Vestir-se ha suposat un canvi d’actitud en la model i un gir en la narrativa.

Abstract espanyol:

El proyecto “Fashion Empowers Me” es un fashion film que quiere reflejar la importancia que tiene el vestir en la autoestima de una persona. Vestir te define, a la vez que también puede servirte como un escudo para con la sociedad y como una forma de expresión personal.

 

Este proyecto parte de la búsqueda de la identidad a través de la moda y la importancia que esta tiene sobre el individuo. A partir de aquí también se analizan diferentes factores que pueden afectar directa o indirectamente a la persona relacionada con el mundo de la moda, uno de ellos la publicidad y todo lo que comporta.

 

El fashion film ha sido el formato elegido para llevar a cabo este proyecto, ya que es la modo que tienen las marcas de ropa de hacer llegar al público de forma más dinámica y concisa sus valores y los conceptos de una nueva colección.

Mediante un montaje analítico, se ha creado una composición con muchos planos y fragmentados que van al ritmo de la música. La tipología de planos y la posición de la cámara, así como el color son aspectos claves en el film.

 

“Fashion Empowers Me”, muestra las dos realidades dentro de este mundo, una primera donde esa persona se siente perdida, vulnerable e insegura, sea consigo misma o causa de factores externos, Y la segunda parte donde vemos que esa misma persona se siente empoderada con las prendas que lleva, se la ve segura de sí misma. Vestirse ha supuesto un cambio de actitud en la modelo y un giro en la narrativa.

Abstract anglès

The “Fashion Empowers Me” project is a fashion film that seeks to reflect the importance of dressing in a person’s self-esteem. Dressing up defines you, as well as serving as a shield to society and as a form of personal expression.

 

This project is based on the search for identity through fashion and the importance it has on the individual. From here, things get trickier, and this is where the true fashion trends come in. Directly and indirectly affects the person associated with the fashion world, one of which is advertising and all that it entails.

 

Fashion film has been the format chosen to carry out this project, as it is the way in which clothing brands reach the public in a more dynamic and concise way with their values ​​and the concepts of a new collection. .

An analytical montage has created a composition with many shots and fragments that go to the beat of the music. The type of shots and the position of the camera as well as the color are key aspects in the film.

 

“Fashion Empowers Me” shows the two realities in this world, the first where this person feels lost, vulnerable and insecure, whether with themselves or due to external factors, and the second part where we see that this person feels empowered with the clothes she is wearing, she looks confident. Dressing up has meant a change of attitude in the model and a turn in the narrative.

Video del projecte